Съобщения за пресата

NIELSEN / Актуална информация 01/02/2018

Голяма част от иновациите, обещани по време на последната ни презентация са вече факт. (English text included below)

Бърз и висококачествен програмен и рекламен мониторинг

В началото на 2017 година, Nielsen Admosphere Bulgaria стартира проект, имащ за цел съществено повишаване качеството на данните от програмен и рекламен мониторинг, както и максимално съкръщаване сроковете на доставка.

За целта бе създаден изцяло нов екип, а производството на данни бе успешно изнесено в нов и модерен производствен център, без прекъсване на производствения процес.

В резултат на промените, от началото на 2018 година, участниците на българския рекламен и медиен пазар имат възможност, в зависимост от потребностите си, да избират между два сета данни от телевизионен програмен и рекламен мониторинг:

 • Добре познатия стандартен сет данни, който запазва основните си параметри и срокове на доставка:

Програмен мониторинг – всеки работен ден, най-късно до 10:00 ч.;
Рекламен мониторинг (база данни SPOTS) – всяка сряда и петък, най-късно до 16:00 ч.;
Предварителни месечни данни – първата седмица на следващия месец;
„Финални“ месечни данни – седмица след публикуването на Предварителните месечни данни за предходния месец.

 • И от друга страна, значително по-богатата и качествено нова база данни ADINTEL, която и занапред ще бъде обогатявана и развивана:

„Ad Intel“ данни от телевизионен рекламен мониторинг за предходния ден – доставка всеки работен ден, най-късно до 16:00 ч.;
Предварителни месечни данни – първата седмица на следващия месец;
„Финални“ месечни данни – седмица след публикуването на Предварителните месечни данни за предходния месец.

През 2018 година, база данни ADINTEL ще бъде обогатена с данни от рекламен мониторинг и на други медии. Информация за това ще предоставим своевременно на всички наши клиенти, които вярваме ще подкрепят усилията ни за непрекъснато повишаване на качеството на продуктите и услугите, които предоставяме на българския пазар.

Измерване на телевизионната гледаемост на гостите

От 01.01.2018 г., данните за телевизионната аудитория на Nielsen Admosphere Bulgaria съдържат и данни за телевизионната гледаемост на гостите в българските домакинства. Възможността да се работи с тази важна част от данните за телевизионната аудитория е отдавна наложил се стандарт на всички развити пазари по света.

Тези нови за българския пазар данни дават представа за това как панелистите гледат телевизия извън домовете си (когато са на гости при роднини или приятели), което от своя страна позволява създаването на по-вярна и детайлна картина на зрителските навици и поведението на цялото население.

Сегментация на панелистите според потреблението на различни медии

Опитът от другите пазари ни е научил винаги да търсим нови гледни точки към данните за телевизионната аудитория. Една от възможностите е събирането на допълнителна информация от членовете на домакинствата, даваща възможност за тяхното сегментиране, например според начина, по който потребяват различните медии. През изминалия месец ние приключихме с работата и тестовете по едно такова изследване и от 01.02.2018 г., потребителите на нашите данни, които работят с аналитичния софтуер Adwind Kite, могат да правят анализи и на база отношението на панелистите към различните медии. Членовете на домакинствата, участвали в изследването, са разпределени в следните четири групи, според времето, което отделят или активността, с която ползват различните медии:

 • Изключително слабо или никакво потребление на съответната медия;
 • Слабо активни потребители;
 • Средно активни потребители;
 • Активни потребители.

Присъединяването на панелистите към някоя от горните групи е извършено въз основа на техните декларации за това как слушат радио, четат вестници и списания или прекарват време в интернет. По отношение на телевизионната гледаемост, разпределението е извършено въз основа на данните от пийпълметричния панел.

По-подробна информация по темата ще бъде публикувана на нашата интернет страница в близките няколко дни.

NIELSEN – Open Letter – 01 02 2018


Nielsen News

Program and commercial monitoring

At the beginning of 2017, we launched a project aimed at improving the quality of data from advertising and programming monitoring, as well as substantially shortening delivery times.

Result of this project was transfer of whole production of programming and advertising monitoring data to new center before the end of 2017.

There no substantial changes to the delivery of the standard dataset that go along with the TV viewing:

 • Program monitoring data – every working day, no later than 10:00 am
 • Ad Monitoring (SPOTS main database) – as it does so – every Wednesday and Friday – no later than 16:00.
 • Preliminary monthly data – the first week of the next month;
 • „Final Monthly Data“ – one week after the publication of preliminary data for the previous month.

On contrary there important changes and improvements in the ADINTEL database deliveries:

 • Ad Intel TV data for the previous day will be delivered every working day no later than 16:00 hrs.
 • Preliminary monthly data – the first week of the next month;
 • „Final Monthly Data“ – one week after the publication of preliminary data for the previous month.

During 2018 we plan to continue with further enrich the Ad Intel database besides by adding other media types. Of course we be in contact on this matter with our clients, we strongly believe that will find the necessary support for our effort to bring quality monitoring data to the Bulgarian market.

Measurement of guests

From January 1st, 2018, we included into TAM data the possibility to work with so called “guests”. This feature is standard part of TAM measurements globally (in highly developed countries) and definitely an important piece of TAM data.

Data from guest in households are able to substitute viewing of panel members that takes part outside of home (relatives, visits), which means that it help to refine description of viewing habits within whole population.

Media segmentation

As we are conducting TAM measurement in other countries we are still thinking about other possible ways how to look at the data. One of the options is to use additional information we have from households and use them for segmenting them – for example according to media behavior. We have done some testing and now we enabled our clients using Adwind Kite to analyze the data also according to approach toward different media types.  Respondents are divided into groups based on media types time spent:

 • non-consumers/extra light users
 • light users
 • middle users
 • heavy users

For radio, newspapers, magazines, internet is the information based on declaration, for TV the groups are set according to time spent from TAM data.