Press releases

News and press releases in this section are mostly in Bulgarian.

Какви бяха рекламните бюджети на банките през 2018 година и кои бяха предпочетените от тях медии?

Какви бяха рекламните бюджети на банките през 2018 година и кои бяха предпочетените от тях медии?

  • Nielsen Admosphere

За никого не е тайна, че в условията на бързо променяща се конкурентна среда, успехът на всеки бизнес е силно зависим от интензитета и качеството на неговата комуникация с пазара. В голяма степен това правило е в сила и за банковия сектор.

Read full article

Page: 1/13