Регистър

  • Настоящият Регистър изчерпателно изброява рекламните агенции, притежаващи лицензи клас А или клас Б, даващи им описаните по-долу права за достъп до бази данни, права за извършване на анализи и/или права за използване на резултати от анализи за търговски цели, във връзка с основният им предмет на дейност. Списъкът на нелицензираните агенции не е изчерпателен.
  • Лицензия клас А предоставя: (1) персонално, неизключително и непрехвърляемо право на достъп до базите данни, на конкретни служители на лицензираната рекламна агенция; (2) право да бъдат извършвани анализи на базите данни, чрез аналитичен софтуер, предоставен или одобрен от НИЛСЕН АДМОСФЕР БЪЛГАРИЯ ЕАД; (3) право на лицензираната агенция да използва резултатите от направените анализи за своя лична употреба (единствено във връзка с основният си предмет на дейност); (4) право на лицензираната агенция да предоставя резултати от анализи на рекламодатели – свои настоящи или потенциални клиенти; (5) право на лицензираната агенция да предоставя резултати от анализи на друга рекламна агенция, при условие, че същата притежава валидна лицензия клас Б.
  • Лицензия клас Б предоставя право на лицензираната рекламна агенция: (1) да възлага на друга рекламна агенция, притежаваща валидна лицензия клас А, извършването на анализи на базите данни; (2) да използва резултатите от извършените анализи за своя лична употреба (единствено във връзка с основният си предмет на дейност); (3) да предоставя резултати от анализи на рекламодатели – свои настоящи или потенциални клиенти.
  • Лицензираната агенция няма право: (1) да предоставя (по какъвто и да е начин) достъп до базите данни или до част от тях, на лица извън списъка на нейните служители, на които е предоставено персонално и непрехвърляемо право на достъп; (2) да продава или да предоставя (по какъвто и да е начин) достъп до резултати от извършени анализи на лица, извън изрично посочените за съответния клас лицензия. Изключения са допустими единствено след получаване на изрично писмено разрешение от НИЛСЕН АДМОСФЕР БЪЛГАРИЯ ЕАД.
  • Рекламните агенции, както и всички други лица, нямат право, без предварително съгласие на НИЛСЕН АДМОСФЕР БЪЛГАРИЯ ЕАД, да разкриват, публикуват (разпространяват, правят публично известни) изцяло или частично данни или резултати от анализи на базите данни.
  • Базите данни и всяка част от тях, са защитени с авторски права и други права на интелектуална собственост, управлявани единствено от НИЛСЕН АДМОСФЕР БЪЛГАРИЯ ЕАД. Лицата, които неправомерно са предоставили достъп или неправомерно ползват базите данни (или част от тях), както и анализи, направени въз основа на базите данни, носят пълна имуществена отговорност за вреди, заедно с отговорност по Закона за авторското право и сродните му права, и Наказателния кодекс.